Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

Nowy Targ, ul. Kolejowa

2021-04-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51  ( dyżur w godz. 10-12 ) www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328  
Sygn. akt Km 1512/18, Km 2123/17, Km 471/15, Km 1646/14, Kmp 35/13
Nowy Targ, dnia 2021-04-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.05.2021  o godz. 09.00 w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Targ ul. Kolejowa 82, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00037586/3 składającej się z działki ewidencyjnej nr 10896 o powierzchni 0,0354 ha zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej: 239,51 m2 oraz 279,42 m2, stanowiącej własność dłużnika:
Kubicz Wiesław repr. przez Michała Kubicz.  

Lokalizacja i otoczenie. Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 400m od dworca autobusowego oraz ok. 650m od Rynku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar na którym znajduje się działka ewidencyjna nr 10896 objęty jest aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr L/550/2010 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (CENTRUM) z późniejszymi zmianami -  teren oznaczony w całości jako MU teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Stan techniczno-użytkowy. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w których znajdują się 24 mieszkania przeznaczone na wynajem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość w zasięgu energetycznej, telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowej sieci uzbrojenia terenu. Budynek znajdujący się w I linii zabudowy. Bryła obiektu to budynek w zabudowie szeregowej o 3 kondygnacjach nadziemnych (w tym użytkowym poddaszu), w całości podpiwniczony, wybudowany w 1987r. oraz całkowicie wyremontowany i przerobiony w 2009r. W budynku znajduje się 12 niezależnych mieszkań - każde składające się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Fundamenty w postaci ławy fundamentowej, żelbetowej. Ściany zewnętrzne warstwowe z pustaka PGS na zaprawie cementowo- wapiennej, docieplone styropianem. Stropy żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą ocynkowaną trapezową. Stolarka okienna PCV. Elewacja budynku na poziomie przyziemia wykończona płytkami ceramicznymi, a na pozostałych kondygnacjach pokryta tynkiem mineralnym. Ściany wewnętrzne otynkowane, częściowo malowane, częściowo pokryte glazurą. Posadzki częściowo wyłożone glazurą oraz częściowo panelami podłogowymi. W budynku została wykonana instalacja: teletechniczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna (mechaniczna oraz grawitacyjna) oraz C.O. (piec gazowy oraz piec na eko-groszek - służące również do ogrzewania drugiego budynku). Powierzchnię budynku ustalono na podstawie pomiarów wg. normy PN-ISO 9836 z uwzględnieniem zasady podanej w § 11 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powierzchnia użytkowa budynku - 239,51 m2. Budynek znajdujący się w II linii zabudowy. Bryła obiektu to budynek w zabudowie bliźniaczej o 2 kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w latach 1982-1989 oraz całkowicie wyremontowany i przerobiony w 2009r. W budynku znajduje się 12 niezależnych mieszkań - każde składające się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienkami. Fundamenty w postaci ławy fundamentowej, żelbetowej. Ściany zewnętrzne warstwowe z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej, docieplone styropianem. Stropy żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową. Stolarka okienna PCV. Elewacja budynku na poziomie przyziemia wykończona płytami ceramicznymi, a na pozostałych kondygnacjach pokryta tynkiem mineralnym. Ściany wewnętrzne otynkowane, częściowo malowane, częściowo pokryte glazurą. Posadzki częściowo wyłożone glazurę oraz częściowo panelami podłogowymi. W budynku została wykonana instalacja: teletechniczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna (mechaniczna oraz grawitacyjne) oraz C.O. (kotłownia znajduje się w budynku w I linii zabudowy). Powierzchnię budynku ustalono na postawie pomiarów wg. normy PN-ISO 9836 z uwzględnieniem zasady podanej w § 11 ust.2 pkt.2 rozporządzeniem Ministra z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powierzchnia użytkowa budynku - 279,42 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 443 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  1 082 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 144 300,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co790/18.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy  
 Katarzyna Seweryn


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie