Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

nieruchomość zabudowana Raba Wyżna 631

2020-12-03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51 , fax: 18 264 32 51 , www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328  
Sygn. akt Km 98/19
Nowy Targ, dnia 2020-12-03

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn (kancelaria przejęta w dniu 04.05.2020 po komorniku Macieju Sadyś) zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.01.2021  o godz. 13.10 w sali nr 117 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Raba Wyżna 631, gm. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00037026/0 składającej się z działki ewidencyjnej nr 2723/1 o powierzchni 1,3506 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w bardzo złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 55,85 m2, będącej przedmiotem działu spadku po: Pałasz Sylwester.
     Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 500 m od centrum wsi gdzie m. in. znajduje się kościół, bank oraz urząd gminy.
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zagrodowe oraz tereny niezagospodarowane. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna nr XIX/160/2004 z dnia 29.03.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna i oznaczony w przeważającej części jako MR - teren mieszkalnictwa zagrodowego oraz w mniejszej części jako ZN - teren zieleni nieurządzonej. Nieruchomość zabudowana starszym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz przyległymi do niego zabudowaniami gospodarczymi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej gruntowej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu energetycznej oraz telefonicznej sieci uzbrojenia terenu. Budynek mieszkalny. Bryła obiektu to budynek parterowy, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem w wieku ok. 85 lat. Budynek o konstrukcji drewnianej. Stropy drewniane. Stolarka okienna oraz drzwiowa stara drewniana. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką (miejscami dziurawy). Ściany wewnętrzne w pomieszczeniach mieszkalnych pokryte tynkiem (częściowo odpadającym) i malowane farbą. Posadzki pokryte deskami. W budynku doprowadzono instalację wodociągową oraz energetyczną ale są one w bardzo złym stanie techniczym i na dzień wyceny nie były sprawne. Zdemonowano piece kaflowe służące do ogrzewania budynku. Ze względu na przeciekający dach budynek zawilgocony. Stan techniczny budynku zły - nadający się go generalnego remontu.  Budynek gospodarczy. Bryła obiektu to budynek przyległy do zabudowań mieszkalnych. Budynek o konstrukcji drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Powierzchnia zabudowy: ok. 80 m2. Stan techniczny budynku - zły, nadający się do generalnego remontu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 331 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  220 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 33 100,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 24/19. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                  
Komornik Sądowy   

Katarzyna Seweryn                                               

 


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie