Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

nieruchomość zabudowana Łopuszna

2020-08-18


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51, fax: 18 264 32 51, www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328 
Sygn. akt Km 64/13, Km 1722/11 w zakresie niepokrytych kosztów postępowania egzekucyjnego
Nowy Targ, dnia 2020-08-14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn (kancelaria przejęta w dniu 04.05.2020 po komorniku Macieju Sadyś) zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.09.2020  o godz. 8.30  w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
- nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łopuszna ul. Słoneczna, gm. Nowy Targ powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00117365/3 składającej się z działki ewidencyjnej nr 5147 o powierzchni 1942 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 171,61 m2 oznaczonym nr 9 a, będącej własnością dłużnika: Hochorowska  Beata wraz z udziałami w drodze tj.
- udziałem 1/12 w nieruchomości opisanej w KW NS1T/00094483/8 położonej w miejscowości Łopuszna składającej się z działek ewidencyjnych nr 55/24, 55/29, 55/27, będącej własnością dłużników: Hochorowska Beata, Hochorowski Krzysztof
- udziałem 1/6 w nieruchomości opisanej w KW NS1T/00117363/9 położonej w miejscowości Łopuszna składającej się z działek ewidencyjnych nr 55/38, 55/43, 55/41, będącej własnością dłużników: Hochorowska Beata, Hochorowski Krzysztof.

W  KW NS1T/00117365/3 wpisane są: działka ewidencyjna 55/47 o pow. 0,1390 ha oraz działka ewidencyjna 55/52 o pow. 0,0552 ha - łączna powierzchnia działek: 0,1942 ha. Działki ewidencyjne 55/47 i 55/52 uległy scaleniu i utworzyły działkę ewidencyjną 5147 o pow. 0,1942 ha. Odpowiedni wykaz zmian nie został ujawniony w księdze wieczystej KW NS1T/00117365/3.
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz. ewid. 5147 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi poprzez udziały w drodze. Nieruchomość w zasięgu sieci energetycznej, telefonicznej oraz kanalizacyjnej. Przez działkę przebiega linia energetyczna, dodatkowo nieruchomość uzbrojona we własną studnię. Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane. Stropy monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Stolarka okienna drewniana. Schody z parteru na poddasze drewniane. Schody z piwnicy na parter żelbetowe. Ściany wewnętrzne częściowo malowane farbą, częściowo pokryte glazurą. Posadzki częściowo pokryte panelami, częściowo płytkami ceramicznymi. Łazienka na poddaszu nie wykończona. Elewacja: niewykończona, docieplona, brak tynku. Balustrady na balkonach niedokończone. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (własna studnia), kanalizacyjną, teletechniczną oraz C.O. - piec węglowy. Dodatkowo na parterze budynku zamontowano kominek. Zestawienie powierzchni przyjęto na podstawie projektu budowlanego: powierzchnia użytkowa - 171,61 m2, powierzchnia zabudowy - 167,48 m2, powierzchnia całkowita - 292,39 m2, kubatura: 981,19 m3. Piwnice: pracownia, kotłownia. Parter: wiatrołap, salon (otwarty), kuchnia (otwarta), jadalnia (otwarta), łazienka, pomieszczenie gospodarcze, garderoba. Poddasze: korytarz, łazienka (niewykończona), 4 sypialnie.
Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako dz. ewid. 55/24, 55/29, 55/27, 55/38, 55/43, 55/41 tworzą utwardzoną drogę wewnętrzną, która łączy się z drogą gminną. Działki nie nadają się do samodzielnego wykorzystania.
Wg mpzp teren oznaczony symbolem MN2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 579 130,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  386 086,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 57 913,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 1075/17.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy
 

 Katarzyna Seweryn
 


zdjęcie zdjęcie zdjęcie