Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

udział 1/2 nieruchomość zabudowana Jabłonka

2020-08-18


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51, fax: 18 264 32 51, www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328 
Sygn. akt Kmp 54/16
Nowy Targ, dnia 2020-08-14
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn (kancelaria przejęta w dniu 04.05.2020 po komorniku Macieju Sadyś) zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.09.2020  o godz. 12.00  w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:


D R U G A     L I C Y T A C J A

udziału w wielkości 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonka przy ul. Długiej (naprzeciw nr 30a), gm. Jabłonka powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00141038/9 składającej się z działki ewidencyjnej nr 6568/1 o powierzchni 0,1494 ha wraz z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wolnostojącym budynkiem dwustanowiskowego garażu - obydwa w trakcie realizacji - stan surowy zamknięty,  stanowiącej własność dłużnika: Palenik Marcin. 

     Zgodnie z treścią art. 1000 § 3 kpc pozostanie w mocy ciążące na nieruchomości PRAWO OSOBISTE - PRAWO DOŻYWOCIA NA RZECZ: EUGENIUSZA KADŁUB SYNA KAROLA I KAROLINY ORAZ ANNY KADŁUB CÓRKI EUGENIUSZA I ANNY POLEGAJĄCE NA PRZYJĘCIU ICH JAKO DOMOWNIKÓW DOSTARCZENIU WYŻYWIENIA, MIESZKANIA, UBRANIA, ŚWIATŁA I OPAŁU, ZAPEWNIENIU ODPOWIEDNIEJ POMOCY I PIELĘGNOWANIE W CHOROBIE ORAZ SPRAWIENIE IM WŁASNYM KOSZTEM POGRZEBU ODPOWIADAJĄCEGO ZWYCZAJOM MIEJSCOWYM - bowiem jest ujawnione w księdze wieczystej, a jego wartość znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednak zgodnie z treścią art. 1000 § 3 zdanie ostatnie kpc wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
     Nieruchomość nieogrodzona o kształcie ustawnego, regularnego wieloboku zbliżonego do trapezu, położonego w terenie płaskim, zabudowana wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym, budynkiem dwustanowiskowego garażu. Pozostała powierzchnia stanowi zieleń niską (łąka). Dostępność komunikacyjna dobra - dojazd od drogi gminnej od północy - ul. Zielona i od zachodniej - ul. Wspólna. Uzbrojenie. Kanalizacja gminna - na działce studzienka bez przyłącza, prąd, woda - własna studnia bez przyłącza, droga gminna o nawierzchni asfaltowej, sieć teletechniczna w zasięgu. Przeznaczenie w mpzp gminy Jabłonka - tereny o symbolu MNU - 3C - tereny zabudowy jednorodzinnej. Budynek mieszkalny. Rok budowy 2014 do nadal, pow. użytkowa: 196,60 m2, pow. zabudowy: 143,00 m2, kubatura: 680,00 m3. Program użytkowy. Parter: hall, kuchnia + salon + jadalnia, pokój, łazienka, garaż z kotłownią. Poddasze: hall, 4 pokoje, łazienka. Instalacje. Wodna - brak, kanalizacyjna - brak, elektryczna (siła i światło) - jest przyłącz i okablowanie, CO i CW - brak - docelowo kotłownia węglowa EKO, wentylacyjna - grawitacyjna - docelowo mechaniczna, docelowo TV i komputerowa, alarmowa.  Budynek garażu. Rok budowy 2014 do nadal, pow. użytkowa: 40,40 m2, pow. zabudowy: 48,00 m2, kubatura: 216,00 m3.

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 154 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  103 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 15 450,00 zł tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 349/19.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy

Katarzyna Seweryn

 


zdjęcie zdjęcie