Maciej Sadyś zastępca Sławomir Hosiawa
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

1/4 w prawie uzytkowanie wieczystego i 1/4 w prawie wł. budynku - Rabka

2019-11-08

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś - Zastępca Sławomir Hosiawa

Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu

Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-

tel.: 18 264 32 51, fax: 18 264 32 51, www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.sadys@komornik.pl

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Nowym Targu 56102034660000910200347328 

Sygn. akt Km 1800/18, Km 399/19, Km 400/19, Km 424/19, Km 442/19, Km 443/19, Km 1098/19

Nowy Targ, dnia 2019-10-31

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś - Zastępca Sławomir Hosiawa zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.12.2019  o godz. 10.30  w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału 1/4 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Rabka - Zdrój, gm. Rabka - Zdrój, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej o numerze KW NS2L/00012616/2 składającej się z działki ewidencyjnej nr 786 obręb 2 o powierzchni 0,0711 ha wraz z udziałem 1/4 w prawie własności budynku  (ul. Zgody 5) i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości, przysługujących dłużnikowi: Sznajder (Domagała) Katarzyna. Działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do 30.11.2091r.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Rabka Zdrój - rejon Słone na ul. Zgody w odległości ok. 1,5 km od Parku Zdrojowego oraz 1,2 km od Urzędu Miasta. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne oraz pensjonatowe. Na nieruchomości posadowiony został budynek mieszkalny o numerze 5. Obszar nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Rabka - Zdrój uchwalonym uchwałą Rady Miasta Rabka - Zdrój nr XXXV/255/01 z dnia 28.03.2001. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej poprzez udział w drodze należący do użytkownika wieczystego. Nieruchomość w zasięgu energetycznej, kanalizacyjne, wodociągowej oraz gazowej sieci uzbrojenia terenu. Budynek mieszkalny. Bryła obiektu to budynek o IV kondygnacjach nadziemnych (w tym przyziemie oraz dwie kondygnacje w poddaszu) wybudowany ok. 100 lat temu oraz rozbudowany w latach 80/90tych. Budynek w stanie surowym otwartym. Ściany murowane z cegły pełnej oraz pustaka MAX. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą (rdzewiejącą). Brak posadzek. Brak jakichkolwiek instalacji. Brak stolarki okiennej oraz drzwiowej. Stan techniczny budynku: zły. Przyziemie budynku mocno zawilgocone. Ściany nośne popękane. Miejscami dziury w stropie. Powierzchnia użytkowa - 518,41 m2. Urządzenia: ogrodzenie trwałe z elementów stalowych: 22 m2, plac betonowy: 20 m2, wiata stalowa: 6 m2.

Udział w wysokości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z udziałem 1/4 w prawie własności budynku  (ul. Zgody 5) i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 44 190,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  33 142,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4 419,00 zł tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Udział w wysokości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 986/18.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                                                                            Zastępca Komornika 

                                                                                      Sławomir Hosiawa