Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

28.11.2017r., Rabka Zdrój, działka zabudowana budynkiem Pensjonatowo mieszkalnym "Markus"

2017-09-27

Sygn. akt Km 1220/16

 

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.11.2017r.  o godz.8.45 w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:
 


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rabka Zdrój ul. Krótka 27, gm. Rabka Zdrój, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej o numerze KW NS2L/00011913/7 składającej się z działek ewidencyjnych nr 4441/1, 4441/2 o łącznej powierzchni 957 m2 zabudowanej budynkiem pensjonatowo - mieszkalnym "MARKUS" stanowiącej własność dłużnika:
Białoń Marek. 
   Grunt stanowią działki ewid. nr 4441/1 (o pow. 0,0053 ha), 4441/2 (o pow. 0,0904 ha) o łącznej pow. 0,0957 ha. W/w działki stanowią jeden kompleks zabudowany budynkiem pensjonatowo - mieszkalnym pod szyldem "MARKUS" i obiektami budowlanymi: utwardzone nawierzchnie z kostki betonowej oraz betonu stanowiące: parking, komunikację wewnętrzną, elementy zagospodarowania terenu tj. studnia wodna, zieleń ozdobna, ogrodzenie trwałe z bramą wjazdową (uchylna jednoprzęsłowa).


    Budynek pensjonatowo - mieszkalny "MARKUS" parterowy z poddaszem użytkowym oraz adaptowanym do celów mieszkalnych strychem. W piwnicach zlokalizowana jest kuchnia z zapleczem kuchennym oraz w suterenach od strony południowej sala konsumpcyjna. Budynek o pow. użytkowej 369,03 m2 (w tym część mieszkalna o pow. użytkowej 91,04 m2, pensjonatowa o pow. 277,99 m2). Budynek stanowi jedną bryłę usytuowaną w zabudowie wolnostojącej.Wybudowany w technologii tradycyjnej, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej oraz pokryty poszyciem z malowanych pofalowanych płyt azbestowych. Budynek został wybudowany na przełomie lat 70 i 80 tych ubiegłego wieku (brak dokumentacji technicznej oraz książki obiektu). Ogólny stan techniczny obiektu zadowalający, celowy remont bieżący polegający na naprawach, uzupełnieniach, konserwacji. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 622.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  466.875,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 62.250,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 549/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie