Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

22.11.2017r., Nowy Targ, działki zabudowane 2 budynkami mieszkalnymi

2017-09-27

Sygn. akt Km 1465/16, Km 1646/14, Km 663/16, Km 471/15

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.11.2017r.  o godz. 14.15  w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Targ, ul. Kolejowa 82, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00037586/3 składającej się z działki ewidencyjnej nr 10896 o łącznej powierzchni 0,0354 ha (354 m2) zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi z 23. pokojami na wynajem o powierzchniach użytkowych 250,76 m2 (I linia zabudowy) i 279,42 m2 (II linia zabudowy), stanowiącej własność dłużnika:
Kubicz Wiesław.


   Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Nowy Targ przy ul. Kolejowej 82 w 1 i 2 linii zabudowy, w obrębie zabudowy zwartej mieszkalno-usługowej w odległości około 600 m od ścisłego centrum (Rynek). Południową granicą nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi miejskiej o nawierzchni asfaltowej. Stanowi teren płaski w kształcie zbliżonym do prostokąta wydłużonego w kierunku północno - zachodnim, ogrodzony. Na nieruchomości znajdują się dwa budynki mieszkalne w zabudowie zwartej. Oba budynki z podwórkiem podpiwniczone. Pozostała część działki stanowi wewnętrzną komunikację utwardzoną oraz zieleń urządzoną niską. Działka stanowi teren o kształcie regularnego wieloboku zbliżonego do prostokąta, wydłużonego w kierunku północnym o średnich  wymiarach około 37x9,6 m, leży w terenie płaskim. Przeznaczenie w MPZP Nowy Targ 22 (Centrum): teren o symbolu 15.MU2 - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Uzbrojenie: prąd, droga dojazdowa miejska o nawierzchni asfaltowej, sieć teletechniczna, kanalizacja miejska, wodociąg, gaz.
  Opis budynku w I linii zabudowy. Dane technologiczne. Rok budowy: 1987r. Powierzchnia użytkowa: 250,76 m2 (pomiar w świetle okładzin dalmierzem laserowym wg obowiązujących norm i przepisów). Powierzchnia zabudowy: 132,10 m2. Ilość kondygnacji: 2 + poddasze użytkowe. Podpiwniczenie: całkowite. Stan techniczny: zadowalający (remont generalny i adaptacja w 2009r). Standart wykończenia: powyżej przeciętnego. Program użytkowy: 11 niezależnych mieszkań. Elementy konstrukcyjne. Fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe posadowione poniżej poziomu przemarzania. Ściany: zewnętrzne warstwowe z pustaka PGS na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy: płyty żelbetowe krzyżowo zbrojone. Dach: konstrukcja drewniana krokwiowa odeskowana dwuspadowa. Schody: betonowe okładane glazurą. Elementy wykończenia. Posadzki: panele i glazura. Ściany wewnętrzne: tynki cementowo wapienne i  żywiczne, suche tynki, malowanie emulsyjne i glazura. Stolarka: okienna PCV zespolona, drzwiowa drewniana pełna i częściowo przeszklona, bramy drewniane. Roboty zewnętrzne. Elewacja: tynk mineralny na ociepleniu styropianem, podmurówka z płytek ceramicznych mrozoodpornych. Pokrycie dachu: blacha ocynkowana trapezowa. Izolacja: przeciwwilgociowa pozioma i pionowa, termo i paro izolacje. Rynny i rury spustowe: z PCV. Instalacje: wodno - kanalizacyjna, odgromowa - brak, elektryczna (siła i światło), teletechniczna + Internet, wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna, CO - kotłownia węglowa EKO (na oba budynki) i gazowa na budynek w I linii zabudowy, CW - z 24. solarów słonecznych zainstalowanych na dachach obu budynków.
 Opis budynku w II linii zabudowy. Dane technologiczne. Rok budowy: 1982r. - rozbudowa w 1989r.  Powierzchnia użytkowa: 279,42 m2 (pomiar w świetle okładzin dalmierzem laserowym wg obowiązujących norm i przepisów). Powierzchnia zabudowy: 153,50 m2. Ilość kondygnacji: 2. Podpiwniczenie: całkowite. Stan techniczny: zadowalający (remont generalny i adaptacja w 2009r). Funkcjonalność: przeciętna. Standart wykończenia: powyżej przeciętnego. Program użytkowy: 12 niezależnych mieszkań. Elementy konstrukcyjne. Fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe posadowione poniżej poziomu przemarzania. Ściany: zewnętrzne warstwowe z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy: płyty żelbetowe krzyżowo zbrojone. Dach: konstrukcja drewniana krokwiowa odeskowana jednospadowa. Schody: betonowe okładane glazurą. Elementy wykończenia. Posadzki: panele i glazura. Ściany wewnętrzne: tynki cementowo - wapienne, tynki  żywiczne, suche tynki, malowanie emulsyjne oraz glazura. Stolarka: okienna PCV zespolona, drzwiowa drewniana pełna i częściowo przeszklona. Roboty zewnętrzne. Elewacja: tynk mineralny na ociepleniu styropianem, podmurówka z płytek ceramicznych mrozoodpornych. Pokrycie dachu: blacha ocynkowana trapezowa. Izolacja: przeciwwilgociowa pozioma i pionowa, termo i paro izolacje. Rynny i rury spustowe: z PCV. Instalacje: wodno - kanalizacyjna, odgromowa - brak, elektryczna (siła i światło), CO - kotłownia węglowa EKO z 1 budynku + ogrzewanie podłogowe w piwnicach, CW - z 24. solarów słonecznych zainstalowanych na dachach obu budynków, teletechniczna grawitacyjna + Internet, wentylacyjna graitacyjna i mechaniczna. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.059.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  1.544.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 205.900,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 795/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie