Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

15.11.2017r., Piekielnik, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

2017-09-27

Sygn. akt Km 912/15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.11.2017r.  o godz. 13.30 w sali nr 117 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:D R U G A     L I C Y T A C J A
 

ułamkowej część nieruchomości - udział 1/2 - położonej w miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00128892/6 składającej się z działek ewidencyjnych nr 11087/7 i 11095/4 o łącznej powierzchni 0,0603 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 340 oraz budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność dłużnika:
Lenart Czesław. 

     Działka nr ewid. 11087/7 o pow. 0,0404 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Działka nieogrodzona, z występującą roślinnością drzewiasto - krzewiastą. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe: energetyczne i wodociągowe. Przyłącze kanalizacyjne prowadzące do zbiornika fekalnego (szamba). Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od asfaltowej drogi gminnej.
     Działka nr ewid. 11095/4 o pow. 0,0199 ha niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Grunt stanowi uzupełnienie działki sąsiedniej (dz. ew. 11087/7), łącznie stanowią nieruchomości obj. KW NS1T/00128892/6. Łącznie tworzą kształt wydłużony, położony w terenie o lekkim nachyleniu.
     Budynek mieszklany jednorodzinny. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcji drewnianej, oznaczony numerem porządkowym 340. Budynek wzniesiony w latach 40 - tych ubiegłego wieku, zamieszkały.W 2000r., 2008r. oraz 2013r. przeprowadzono częściowy remont budynku m.in. w zakresie wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej, instalacji wod-kan, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wymiany podłóg, remontu łazienki. Powierzchnia użytkowa budynklu została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości przez biegłego w dniu 13.10.2016r. i wynosi 61,38 m2.  
     Budynek gospodarczy.Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, murowano - drewniany. Budynek gospodarczy jedną ścianą przylega do budynku mieszkalnego. Budynek posiada 3 pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia budynku została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości przez biegłego w dniu 13.10.2016r. i wynosi 71,78 m2.
Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec Nr VII/59/2003 z dnia 30 maja 2003r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach ozn. symbolem:
* MU2 - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług
* tereny komunikacji.   

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 65.250,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  43.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 6.525,00 zł tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 1298/15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie