Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

22.11.2017, Szaflary, działki zabudowane budynkiem mieszkalno- uslugowym, "Pokoje Gościnne Pod Syrokom"

2017-09-27

Sygn. akt KM 1145/14, KM 1269/13, 1897/13, KM 147/16, Km 394/17


O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.11.2017r.  o godz.13.45 w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:
 


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Szaflary ul. Rola Galicowa 52a, gm. Szaflary, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerach NS1T/00074994/7, NS1T/00079517/5, NS1T/00077421/1, NS1T/00150669/7 składającej się z działek ewidencyjnych nr 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 660/2, 660/3, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 661/6, 670/1, 670/2, 670/3 o łącznej powierzchni 0,3295 ha wraz z częściami składowymi: budynkiem mieszkalno - usługowym i innymi elementami zagospodarowania terenu stanowiącej własność dłużnika:
Kalata Paweł. 

     W/w działki ewidencyjne objęte są księgami wieczystymi nr: NS1T/00074994/7  - działki 660/2, 660/3, 661/4, 653/2, 661/3, 670/2 NS1T/00077421/1 - działki 661/2, 670/1 NS1T/00079517/5 - działki 661/5, 661/6, 670/3, 653/1 NS1T/00150669/7 - działki 653/3, 653/4. Działki stanowią jeden zwarty kompleks zabudowany obiektami i urządzeniami budowlanymi: budynkiem mieszkalno - usługowym (wynajem pokoi gościnnych wraz z wyżywieniem) posadowionym na działkach ewid. 660/2, 660/3, 661/3, 661/4, 661/5, 670/1, parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej na działkach 653/1, 653/2, 660/2 i 660/3, placem rekreacyjno - wypoczynowym z murkami ozdobnymi na działkach 660/3, 661/3, 661/4, 661/5, 670/1, 661/2, 661/6, 670/2, siecią lamp oświetleniowych na działce 653/1, studnią wodną na działce 660/3, zielenią ozdobną, ogrodzeniem trwałym zlokalizowanym wzdłuż zachodniej granicy działek 653/1, 653/2, 660/2, 660/3, 661/3, 661/4, 661/5, 670/1 i 670/3. Teren płaski.  Do celów dojścia i dojazdu do nieruchomości gruntowej zabudowanej wykorzystywany jest zjazd publiczny od strony zachodniej z drogi gminnej (ul. Rola Galicowa), działki nr 680. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć: energetyczną, telekomunikacyją, woda z własnej studni głębinowej, odprowadzenie ścieków do okresowo opróźnianego szamba (tj. w pólnocno - zachodniej części dwa doły szczelne - fekalne).


     Budynek mieszkalno - usługowy (wynajem pokoi gościnnych wraz z wyżywieniem) pod szyldem: "Pokoje gościnne Pod Syrokom" o powierzchni użytkowej 1.341,22 m2, powierzchni zabudowy 511,72 m2, kubaturze 4.519,00 m3, wybudowany na podstawie decyzji Wójta Gminy Szaflary z dnia 06.08.1994r. Z uwagi na istotne odstępstwa od warunków zatwierdzonej dokumentacji projektowej stwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu Starosta nowotarski Decyzją z dnia 25.04.2007r. uchylił decyzję zatwierdzającą plan realizacyjny i projekt techniczny budynku. Decyzją z dnia 17.04.2012r. sygn. akt PINB-73550/S-7/2006/2007 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zatwierdzająca projekt budowlany zamienny budynku mieszkalno - usługowego (wynajem pokoi gościnnych z wyżywieniem oraz lokal mieszkalny) wraz z  infrastukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi zrealizowanego na działkach ewid. nr 660/2, 660/3, 661/4, 653/2, 661/3, 670/2, 661/2, 670/1, 661/5, 661/6, 670/3, 653/1, 653/3 i 653/4 w Szaflarach. Dla inwestycji nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.


     Budynek  o konstrukcji murowanej, wolnostojący, niepodpiwniczony, 4 - kondygnacyjny. Ogólny stan techniczny budynku dobry, standart wykończenia dobry. Na poziomie przyziemia zlokalizowane są pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem, pomieszczenia jadalni oraz pomieszczenia rekreacyjne. Na poziomie parteru zlokalizowane są  pokoje gościnne z łazienkami. Na poddaszu I  zlokalizowane są  pokoje gościnne z łazienkami.  Na poddaszu II zlokalizowane są  pokoje gościnne z łazienkami oraz mieszkanie właściciela. Elementy konstrukcyjne budynku. Ściany zewnętrzne przyziemia murowane z pustaka ceramicznego, styropianu i okładziny kamiennej naturalnej w części nadziemnej i betonu żwirowego w podziemnej części. Ściany zewnętrzne parteru i poddaszy murowane warstowe z pustaka ceramicznego i styropianu oraz w poziomie poddasza II częściowo drewniane na krokwiach. Ściany wewnętrzne przyziemia, parteru i poddaszy murowane z pustaka ceramicznego, cegły modularnej, bloczków PGS oraz cegły pełnej, na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy, schody, podciągi, belki nadproża, balkony, wsporniki, częściowo okapy, słupy, fundamenty żelbetowe oraz strop nad poddaszem II drewniany belkowy. Izolacja wilgociowa pionowa i pozioma, folia budowlana, papa na lepiku. Izolacja termiczna pionowa i pozioma, styropian, wełna mineralna. Przewody kominowe z cegły pełnej na zaprawie cemenowo - wapiennej lub prefabrykowanych systemów kominowych obmurowanych cegłą pełną na zaprawie cementowo - wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa, krokwiowo-płatwiowa. Pokrycie dachu - blacha ocynkowana trapezowa. Elementy wykończenia wewnętrznego. Tynki wapienne, cementowo-wapienne, gipsowo-wapienne lub suche tynki gipsowe. Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi lub wyłożone płytkami ceramicznymi. Posadzki - w pomieszczeniach mieszkalnych: biała podłoga, parkiet, panele podłogowe, płytki ceramiczne; w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, technologicznych i pomocniczych wylweka cementowa, terakota. Stolarka drzwiowa drewniana, wykonywana na indywidualne zamówienie, malowana środkami ocgronnymi w kolorze naturalnym. Wykończenie zewnętrzne. Ściany ocieplone, wykończone szalunkiem drewnianym w kolorze naturalnym cienkowarstwowym tynkiem akrylowym. Podmurówka z kamienia łamanego na zaprawie cementowej.  Stolarka drewniana i z tworzyw sztucznych PCV (termoizolacyjna). Obróbka połaci dachu drewniana, malowana środkami ochronnymi. Komin ponad połać dachu z cegły klinkierowej. Pokrycie dachu - blacha ocynkowana trapezowa. Instalacje wewnętrzne wodno - kanalizacyjne, elektryczne, centralne ogrzewanie (piec na opał stały), wentylacyjne.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.550.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  2.662.650,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 355.020,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 1190/13.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie