Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

15.11.2017r., Rabka Zdrój, lokal mieszkalny

2017-09-27

Sygn. akt Km 1946/16, Km 1947/16, Km 311/16, Km 1181/17


O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.11.2017r.  o godz.09.30  w sali nr 125 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Alokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Rabka Zdrój, ul. Orkana 18/21 gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski posiadającego założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej o nr  KW NS2L/00013066/8 o pow. użytkowej 44,70 m2 wraz z udziałem w wielkości 1/55 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości obj. KW NS2L/00011916/8 tj. działki nr 3827/13, stanowiącego własność dłużnika:
Grzybacz Dorota. 

    Opis budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny - ul. Orkana 18 położony jest w rejonie ulic Orkana, Piłsudskiego, Zakopiańskiej, w odległości do 1 km - urząd miasta, do 0,1 km - obiekty handlowo - usługowe, do 0,3 km - skrzyżowanie ul. Orkana i Piłsudskiego. Budynek murowany, wolnostojący o 5 kondygnacjach (w tym 1 kondygnacja - piwnice), położony na gruncie stanowiącym działkę ewidencyjną 3827/13.
     Opis gruntu. Działka ewid. 3827/13 o pow. 0,0726 ha położona jest w terenie o lekkim nachyleniu, w kształcie regularnym. Działka uzbrojona w przyłącza sieciowe: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Teren nieogrodzony, częściowo oświetlony. Działka częściowo pokryta roślinnością drzewiasto - krzewiastą oraz trawnikami, częściowo utwardzona (chodniki).
     Opis lokalu mieszkalnego nr 21. Lokal usytuowany na 1 piętrze budynku, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica. Powierzchnia użytkowa 44,70 m2. Lokal w stanie wykończonym, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa - płyta pilśniowa, drewniana, instalacja wod-kan, elektryczna, ogrzewanie elektryczne, podłogi: w łazience i kuchni płytki ceramiczne, w pozostałych pomieszczeniach panele podłogowe; ściany, sufity malowane farbami emulsuyjnymi oraz panele ścienne w kuchni i przedpokoju. Stan lokalu zadowalający.
     Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rabka - Zdrój, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/255/01 Rady Miasta Rabka - Zdrój z dnia 28.03.2001r. zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: strefa intensywnego zainwestowania miejskiego. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  132.300,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 17.640,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 771/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie