Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

29.11.2017r., Nowy Targ działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

2017-09-21

Sygn. akt Km 1968/16


O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.11.2017  o godz. 12.15  w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:
 


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w mieście Nowy Targ ul. Kwiatowa 25, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00146370/3 składającej się z działek ewidencyjnych nr 3056/5, 3057/4, 3058/9 o łącznej powierzchni 221 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 80,41 m2 stanowiącej własność dłużnika: Zamarło Amelia. 


     Opis gruntu. Grunt stanowią działki ewidencyjne nr 3056/5 o pow. 26 m2, 3057/4 o pow. 78 m2,  3058/9 o pow. 117 m2 - łącznie 221 m2 z obrębu 0001 Nowy Targ. Działki tworzą kształt regularny, położone są w terenie o lekkim nachyleniu, po przeprowadzonych pracach niwelacyjnych terenu. Częścią skłądową nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne. Dojazd od ul. Kwiatowej (ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działki ew. nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/6, 3058/22 - zgodnie z zapisami w dziale I księgi wieczystej).


     Budynek mieszkalny jednorodzinny. Obiekt w zabudowie bliźniaczej zlokalizowany w zespole 14 budynków jednorodzinnych. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym oraz strychem, częściowo podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej, położony w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Nowy Targ. Budynek wybudowany w 2009r., będący w stanie deweloperskim (do wykońćzenia). Obiekt murowany z elementów ceramicznych; stropy żelbetowe; schody drewniane, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą; stolarka okienna PCV; na podłogach wylewki oraz w piwnicy płytki ceramiczne. Budynek posiada instalacje wod - kan, elektryczną, centralnego ogrzewania bez pieca grzewczego i kaloryferów. Strych budynku został adaptowany na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości tj. w dniu 25.05.2017r., któa wynosi 80,41 m2. Program funkcjonalny budynku. Piwnica - 27,64 m2, parter: korytarz - 3,46 m2, łazienka - 5,52 m2, kuchnia - 6,68 m2, pokój dzienny - 28,62 m2 (ogółem pow. parteru 44,28 m2). Poddasze użytkowe: korytarz - 1,78 m2, pokój - 13,50 m2, pokój - 20,85 m2 (ogółem pow. parteru 36,13 m2).


     Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr XLIII/373/2014 z dnia 12.05.2014r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: MNb.5a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW - tereny komunikacji. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 242.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  181.800,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 24.240,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 769/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie