Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

Ratułów

2021-04-19


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51  ( dyżur w godz. 10-12 ) www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328  
Sygn. akt Km 413/18
Nowy Targ, dnia 2021-04-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn   zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 27.05.2021 o godz. 14.00 w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18  odbędzie się
                                                                           
P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWEJ    NIEZABUDOWANEJ
 prowadzona w trybie uproszczonym

położonej w miejscowości Ratułów, gm. Czarny Dunajec, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00090570/7 składająca się z działek ewidencyjnych nr: 4147/2, 4146/2, 4375, 4376, 4377, 4362/1, 4301, 4294, 4281, 4282, 4289, 4290, 4360, 4359, 4298, 4299, 4300, 4291, 4286, 4287, 4288, 4280 o łącznej powierzchni 1,1546 ha stanowiącej własność dłużnika:
Gocel Maja.  
Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości. Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nikt nie przystąpi do licytacji całej nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. Dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych działek. Jeżeli za te, które już zostaną sprzedane, zostanie osiągnięta cena wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych działek.

W stosunku do poszczeg. działek cena wywołania wynosi 3/4 wskazanej ich wartości szacunkowej. I tak:
1. działka ewid. 4147/2 o pow. 0,0954 ha, przezn. mpzp MNU kwota oszac. 59 600,00 zł,
    cena wywoł. 44 700,00 zł, rękojmia: 5 960,00 zł
2. działka ewid. 4146/2 o pow. 0,0023 ha, przezn. mpzp MNU kwota oszac. 1 400,00 zł,
    cena wywołania: 1 050,00 zł, , rękojmia: 140,00 zł
3. działka ewid. 4375 o pow. 0,0234 ha przezn. w mpzp ZL  kwota oszac.a 1 400,00 zł,
    cena wywołania: 1 050,00 zł, rękojmia: 140,00 zł
4. działka ewid. 4376  o pow. 0,0050 ha przezn. w mpzp ZL kwota oszac. 300,00 zł,
    cena wywołania: 225,00 zł, rękojmia: 30,00 zł
5. działka ewid. 4377  o pow. 0,1090 ha przezn. w mpzp ZL kwota oszac. 5 600,00 zł,
    cena wywołania: 4 200,00 zł, rękojmia: 560,00 zł
6. działka ewid. 4362/1  o pow. 0,1790 ha przezn. w mpzp ZL kwota oszac. 7 800,00 zł,
    cena wywołania: 5 850,00 zł, rękojmia: 780,00 zł
7. działka ewid. 4301  o pow. 0,0054 ha przezn. w mpzp RN kwota oszac. 300,00 zł,
    cena wywołania: 225,00 zł, rękojmia: 30,00 zł
8. działka ewid. 4294  o pow. 0,1403 ha przezn. w mpzp RN kwota oszac. 9 200,00 zł,
    cena wywołania: 6 900,00 zł, rękojmia: 920,00 zł
9. działka ewid. 4281  o pow. 0,0590 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 3 900,00 zł,
    cena wywołania: 2 925,00 zł, rękojmia: 390,00 zł
10. działka ewid. 4282  o pow. 0,0151 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 1 100,00 zł,
    cena wywołania: 825,00 zł, rękojmia: 110,00 zł
11. działka ewid. 4289  o pow. 0,0176 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 1 300,00 zł,
    cena wywołania: 975,00 zł, rękojmia: 130,00 zł
12. działka ewid. 4290  o pow. 0,0424 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 3 100,00 zł,
    cena wywołania: 2 325,00 zł, rękojmia: 310,00 zł
13. działka ewid. 4360  o pow. 0,0489 ha przezn. w mpzp ZL kwota oszac. 2 900,00 zł,
    cena wywołania: 2 175,00 zł, rękojmia: 290,00 zł
14. działka ewid. 4359  o pow. 0,0108 ha przezn. w mpzp ZL kwota oszac. 600,00 zł,
    cena wywołania: 450,00 zł, rękojmia: 60,00 zł
15. działka ewid. 4298  o pow. 0,0640 ha przezn. w mpzp RN kwota oszac. 3 300,00 zł,
    cena wywołania: 2 475,00 zł, rękojmia: 330,00 zł
16. działka ewid. 4299  o pow. 0,0068 ha przezn. w mpzp RN kwota oszac. 400,00 zł,
    cena wywołania: 300,00 zł, rękojmia: 40,00 zł
17. działka ewid. 4300  o pow. 0,0705 ha przezn. w mpzp RN kwota oszac. 3 600,00 zł,
    cena wywołania: 2 700,00 zł, rękojmia: 360,00 zł
18. działka ewid. 4291  o pow. 0,0572 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 3 700,00 zł,
    cena wywołania: 2 775,00 zł, rękojmia: 370,00 zł
19. działka ewid. 4286  o pow. 0,0061 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 400,00 zł,
    cena wywołania: 300,00 zł, rękojmia: 40,00 zł
20. działka ewid. 4287  o pow. 0,0187 ha przezn. w mpzp ZLW kwota oszac. 1 400,00 zł,
    cena wywołania: 1 050,00 zł, rękojmia: 140,00 zł
21. działka ewid. 4288  o pow. 0,1320 ha przezn. w mpzp RN + ZLW kwota oszac. 8 600,00 zł,
    cena wywoł. 6 450,00 zł, rękojmia: 860,00 zł
22. działka ewid. 4280 o pow. 0,0023 ha przezn. w mpzp RN kwota oszac. 3 400,00 zł,
   cena wywołania: 2 550,00 zł, rękojmia: 340,00 zł

RP - teren użytków rolnych, RW - teren wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych, RL - teren lasów, zadrzewień i gruntów o słabej przydatności rolniczej, RN - teren rekreacji narciarskiej, ZL - teren lasów i zadrzewień, ZLW - teren lasów, zadrzewień i zieleni łęgowej

Cała nieruchomość obj. KW NS1T/00090570/7 oszacowana jest na kwotę: 123 300,00 zł.
Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00090570/7 wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  92 475,00 zł.
Przystępujący do licytacji całej nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 12 330,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości (lub w/w kwoty rękojmi w przypadku do przystępowania do licytacji poszczególnych działek) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 250/18.
Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca  jest  obowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  natychmiast  po udzieleniu  mu  przybicia.  Gdy  jednak  cena  nabycia  przewyższa  pięćset  złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię,  uiszcza  się  w dniu  następnym  w godzinach  urzędowania  kancelarii komorniczej  lub  na  rachunek  bankowy  komornika  do  godziny  osiemnastej  dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   
 

Komornik Sądowy 

 Katarzyna Seweryn