Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

Podwilk

2021-04-02


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51  ( dyżur w godz. 10-12 ) www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328  
Sygn. akt Kmp 1/19, Km 347/19, Km 985/19, Km 986/19
Nowy Targ, dnia 2021-03-24

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn   zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 13.05.2021 o godz. 13.00 w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18  odbędzie się
                                                                           
P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWEJ    NIEZABUDOWANEJ
prowadzona w trybie uproszczonym

położonej w miejscowości Podwilk, gm. Jabłonka, powiat nowotarski, województwo małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00142373/6 składającej się z działek ewidencyjnych nr 1025/10, 8279/11, 8279/26, 8279/28, 8279/25 o łącznej powierzchni 0,4153 ha (4153 m2) stanowiącej własność dłużnika:
Fiedor Ryszard.  

Działka ewid. nr 1025/10 zlokalizowana jest w odległości ok. 400 m. od zabudowy siedliskowej. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Działki ewid. 8279/26, 8279/25, 8279/28, 8279/11 znajdują się w odległości ok. 350 m. od zabudowy siedliskowej. Ich najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Działka ewid. 1025/10 o pow. 0,0571 ha, z dostępem drogą polną, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP, mocno wydłużona, szerokość ok. 6 m. Działka ewid. 8279/11, o pow. 0,1230 ha, brak dostępu do drogi, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP, tworzy całość z działką ewid. nr 8279/28. Działka ewid. 8279/26, o pow. 0,1197 ha, brak dostępu do drogi, uzbrojenie: brak przeznaczenie w mpzp: RP, tworzy całość z działką ewid. nr 8279/25. Działka ewid. 8279/28, o pow. 0,0212 ha, brak dostępu do drogi, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP, mocno wydłużona, szerokość ok. 4m, tworzy całość z działką ewid. nr 8279/11. Działka ewid. 8279/25, o pow. 0,0943 ha, brak dostępu do drogi, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP, tworzy całość z działką ewid. nr 8279/26. Obszar objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Jabłonka nr XV/143/2004 z dnia 22 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk - teren oznaczony jako RP teren użytków rolnych. Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości. Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nikt nie przystąpi do licytacji całej nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. Dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych działek. Jeżeli za te, które już zostaną sprzedane, zostanie osiągnięta cena wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych działek.

W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 3/4 wskazanej ich wartości szacunkowej. I tak:
1. działka ewid. 1025/10 o pow. 0,0571 ha, kwota oszac. 4 000,00 zł, cena wywołania: 3 000,00 zł, rękojmia: 400,00 zł
2. działka ewid. 8279/11 o pow. 0,1230 ha, kwota oszac. 10 700,00 zł, cena wywołania: 8 025,00 zł, rękojmia: 1 070,00 zł
3. działka ewid. 8279/26 o pow. 0,1197 ha, kwota oszac. 10 400,00 zł, cena wywołania: 7 800,00 zł, rękojmia: 1 040,00 zł
4. działka ewid. 8279/28 o pow. 0,0212 ha, kwota oszac. 1 100,00 zł, cena wywołania: 825,00 zł, rękojmia: 110,00 zł
5. działka ewid. 8279/25 o pow. 0,0943 ha, kwota oszac. 8 200,00 zł, cena wywołania: 6 150,00 zł, rękojmia: 820,00 zł

Cała nieruchomość obj. KW NS1T/00142373/6 oszacowana jest na kwotę: 34 400,00 zł.
Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00142373/6 wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  25 800,00 zł.
Przystępujący do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00142373/6 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 440,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (lub w/w kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek) w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 166/19.
Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca  jest  obowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  natychmiast  po udzieleniu  mu  przybicia.  Gdy  jednak  cena  nabycia  przewyższa  pięćset  złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię,  uiszcza  się  w dniu  następnym  w godzinach  urzędowania  kancelarii komorniczej  lub  na  rachunek  bankowy  komornika  do  godziny  osiemnastej  dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    
 

Komornik Sądowy  
Katarzyna Seweryn


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie