Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

Waksmund

2021-03-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51  ( dyżur w godz. 10-12 ) www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328  
Sygn. akt Kmp 27/15
Nowy Targ, dnia 2021-03-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn   zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 29.04.2021 o godz. 14.30 w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18  odbędzie się
                                                                           
P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWEJ    NIEZABUDOWANEJ
prowadzona w trybie uproszczonym

położonej w miejscowości Waksmund, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00150139/3 składającej się z działki ewidencyjnej nr 374/1 o powierzchni 0,2373 ha stanowiącej własność dłużnika: Marszałek  Krzysztof repr. przez Marszalek Maria.  

Działka ewid. nr 374/1 zlokalizowana jest w miejscowości Waksmund przy ul. Krótkiej w odległości ok. 450 m od drogi wojewódzkiej 969 oraz ok. 650 m od remizy strażackiej. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 250m od granicy miejscowości Waksmund z miastem Nowy Targ. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się pojedyncza zabudowana mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane rolne. Kształt: mocno wydłużony o szerokości ok. 8 m, uzbrojenie: prąd w zasięgu, nieruchmość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar na którym znajduje się działka ewidencyjna nr 374/1 częściowo objęty jest aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr IX/91/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Waksmund 20A, 20B. Wg. ustaleń planu teren na którym znajduje się część działki ewidencyjnej nr 374/1 został oznaczony w małej części jako MN teren zabudowy mieszkaniowej oraz w większej części jako R teren rolniczy. Pozostała część obszaru na którym znajduje się działka ewidencyjna nr 374/1 została objęta Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ przyjętym uchwałą nr IX/74/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi zmianami. Wg. ustaleń studium teren na którym znajduje się część działki ewidencyjnej nr 374/1, który nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego został oznaczony jako R teren rolniczy.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33 700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  25 275,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 370,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 830/15.
Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca  jest  obowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  natychmiast  po udzieleniu  mu  przybicia.  Gdy  jednak  cena  nabycia  przewyższa  pięćset  złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię,  uiszcza  się  w dniu  następnym  w godzinach  urzędowania  kancelarii komorniczej  lub  na  rachunek  bankowy  komornika  do  godziny  osiemnastej  dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada wsobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

Katarzyna Seweryn


zdjęcie zdjęcie zdjęcie