Katarzyna Seweryn
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

nieruchomości niezabudowane Podwilk

2020-12-04


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Katarzyna Seweryn
Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu
Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-
tel.: 18 264 32 51 , fax: 18 264 32 51 , www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.seweryn@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  56102034660000910200347328  
Sygn. akt Km 1070/18
Nowy Targ, dnia 2020-12-04
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowym Targu Katarzyna Seweryn zawiadamia, że na  podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 21.01.2021 o godz. 14.00 w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18  odbędzie się
                                                                           
 P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWEJ    NIEZABUDOWANEJ
prowadzona w trybie uproszczonym

położonej w miejscowości Podwilk, gm. Jabłonka, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00110320/7 składającej się z działek ewidencyjnych nr 859/7, 859/12, 860/11, 861/2, 4864/37, 4868/1, 6792/2 o łącznej powierzchni 1,6907 ha będącej własnością dłużnika Szpak Józefina.  

Działki ewid. nr 4864/37, 4868/1 znajdują się w odległości ok. 500m od zabudowy siedliskowej. Ich najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Działki ewid. 859/7, 859/12, 860/11, 861/2 znajdują się w odległości ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej. Ich najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny leśne oraz rolne. Działka ewid. nr 6792/2 znajduje się w odległości ok. 700 m od zabudowy siedliskowej, w bliskiej odległości od granicy ze wsią Podszkle. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny leśne oraz rolne. Obszar objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Jabłonka nr XV/143/2004 z dnia 22.03.2004r. Stan techniczno - użytkowy. Działka ewid. 859/7 o pow. 0,2093 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 859/12 o pow. 0,2443 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 860/11 o pow. 0,0943 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, tworzy kompleks z dz. ewid. nr 861/2, porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 861/2 o pow. 0,1557 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, tworzy kompleks z dz. ewid. nr 860/11, częściowo` porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 4864/37 o pow. 0,0433 ha, dostęp do drogi: polna, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP; ok.500 m od zabudowy siedliskowej. Działka ewid. 4868/1 o pow. 0,1022 ha,  dostęp do drogi: polna, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP; ok. 500 m od zabudowy siedliskowej. Działka ewid. 6792/2 o pow. 0,8416 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 700 m od zabudowy siedliskowej, porośnięta drzewostanem.
Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości. Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nikt nie przystąpi do licytacji całej nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. Dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych działek. Jeżeli za te, które już zostaną sprzedane, zostanie osiągnięta cena wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych działek.     

W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 3/4 wskazanej ich wartości szacunkowej. I tak:
1. działka ewid. 859/7 o pow. 0,2093 ha, przeznaczenie w mpzp: RL; kwota oszac. 12 800,00 zł, cena wywołania: 9 600,00 zł, rękojmia: 1 280,00 zł
2. działka ewid. 859/12 o pow. 0,2443 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 15 000,00 zł, cena wywołania: 11 250,00 zł, rękojmia: 1 500,00 zł
3. działka ewid. 860/11 o pow. 0,0943 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 5 800,00 zł, cena wywołania: 4 350,00 zł, rękojmia: 580,00 zł
4. działka ewid. 861/2 o pow. 0,1557 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 9 500,00 zł, cena wywołania: 7 125,00 zł, rękojmia: 950,00 zł
5. działka ewid. 4864/37 o pow. 0,0433 ha,  przeznacz. w mpzp: RP; kwota oszac. 4 500,00 zł, cena wywołania: 3 375,00 zł, rękojmia: 450,00 zł
6. działka ewid. 4868/1 o pow. 0,1022 ha,  przeznacz. w mpzp: RP; kwota oszac. 10 700,00 zł, cena wywołania: 8 025,00 zł, rękojmia: 1 070,00 zł
7. działka ewid. 6792/2 o pow. 0,8416 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 22 400,00 zł, cena wywołania: 16 800,00 zł, rękojmia: 2 240,00 zł
RL - tereny lasów, zadrzewień, torfowisk i gruntów rolnych wskazanych do zalesień
RP - teren użytków rolnych
RW - teren wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

Cała nieruchomość objęta KW NS1T/00110320/7 została oszacowana na kwotę: 80 700,00 zł.
Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości opisanej w KW NS1T/00110320/7 wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  60 525,00 zł.
Przystępujący do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00110320/7  zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 8 070,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (lub w/w kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek)  w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 382/20.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy  
 

Katarzyna Seweryn