Maciej Sadyś zastępca Sławomir Hosiawa
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

Działki o łącznej pow. 1,6907ha - Podwilk

2019-11-08

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś - Zastępca Sławomir Hosiawa

Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu

Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-

tel.: 18 264 32 51, fax: 18 264 32 51, www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.sadys@komornik.pl

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Nowym Targu 56102034660000910200347328 

Sygn. akt Km 1070/18, Km 699/16

Nowy Targ, dnia 2019-10-30

 

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowym Targu Maciej Sadyś Zastępca Sławomir Hosiawa zawiadamia, że na  podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 05.12.2019 o godz. 10.00 w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18  odbędzie się

                                                                                  

                                                                        D R U G A   L I C Y T A C J A

                                    NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWEJ    NIEZABUDOWANEJ

                                                                            prowadzona w trybie uproszczonym

 

położonej w miejscowości Podwilk, gm. Jabłonka, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00110320/7 składającej się z działek ewidencyjnych nr 859/7, 859/12, 860/11, 861/2, 4864/37, 4868/1, 6792/2 o łącznej powierzchni 1,6907 ha będącej własnością dłużnika Szpak Józefina.  

 

Działki ewid. nr 4864/37, 4868/1 znajdują się w odległości ok. 500m od zabudowy siedliskowej. Ich najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Działki ewid. 859/7, 859/12, 860/11, 861/2 znajdują się w odległości ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej. Ich najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny leśne oraz rolne. Działka ewid. nr 6792/2 znajduje się w odległości ok. 700 m od zabudowy siedliskowej, w bliskiej odległości od granicy ze wsią Podszkle. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny leśne oraz rolne. Obszar objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Jabłonka nr XV/143/2004 z dnia 22.03.2004r. Stan techniczno - użytkowy. Działka ewid. 859/7 o pow. 0,2093 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 859/12 o pow. 0,2443 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 860/11 o pow. 0,0943 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, tworzy kompleks z dz. ewid. nr 861/2, porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 861/2 o pow. 0,1557 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 1400 m od zabudowy siedliskowej, tworzy kompleks z dz. ewid. nr 860/11, częściowo` porośnięta drzewostanem. Działka ewid. 4864/37 o pow. 0,0433 ha, dostęp do drogi: polna, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP; ok.500 m od zabudowy siedliskowej. Działka ewid. 4868/1 o pow. 0,1022 ha,  dostęp do drogi: polna, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RP; ok. 500 m od zabudowy siedliskowej. Działka ewid. 6792/2 o pow. 0,8416 ha, dostęp do drogi: brak, uzbrojenie: brak, przeznaczenie w mpzp: RL; ok. 700 m od zabudowy siedliskowej, porośnięta drzewostanem.

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości. Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nikt nie przystąpi do licytacji całej nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. Dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych działek. Jeżeli za te, które już zostaną sprzedane, zostanie osiągnięta cena wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych działek.

 

W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 1/2 wskazanej ich wartości szacunkowej.

I tak:

1. działka ewid. 859/7 o pow. 0,2093 ha, przeznaczenie w mpzp: RL; kwota oszac. 12 800,00 zł, cena wywołania: 6 400,00 zł, rękojmia: 1 280,00 zł

2. działka ewid. 859/12 o pow. 0,2443 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 15 000,00 zł, cena wywołania: 7 500,00 zł, rękojmia: 1 500,00 zł

3. działka ewid. 860/11 o pow. 0,0943 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 5 800,00 zł, cena wywołania: 2 900,00 zł, rękojmia: 580,00 zł

4. działka ewid. 861/2 o pow. 0,1557 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 9 500,00 zł, cena wywołania: 4 750,00 zł, rękojmia: 950,00 zł

5. działka ewid. 4864/37 o pow. 0,0433 ha,  przeznacz. w mpzp: RP; kwota oszac. 4 500,00 zł, cena wywołania: 2 250,00 zł, rękojmia: 450,00 zł

6. działka ewid. 4868/1 o pow. 0,1022 ha,  przeznacz. w mpzp: RP; kwota oszac. 10 700,00 zł, cena wywołania: 5 350,00 zł, rękojmia: 1 070,00 zł

7. działka ewid. 6792/2 o pow. 0,8416 ha,  przeznacz. w mpzp: RL; kwota oszac. 22 400,00 zł, cena wywołania: 11 200,00 zł, rękojmia: 2 240,00 zł

RL - tereny lasów, zadrzewień, torfowisk i gruntów rolnych wskazanych do zalesień

RP - teren użytków rolnych

RW - teren wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

 

Cała nieruchomość objęta KW NS1T/00110320/7 została oszacowana na kwotę: 80 700,00 zł.

Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości opisanej w KW NS1T/00110320/7 wynosi: jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę:  40 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 8 070,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (lub w/w kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek) w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 44/18.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                Zastępca Komornika

                                                                                                   Sławomir Hosiawa