Maciej Sadyś zastępca Sławomir Hosiawa
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

Działka o pow. 928m2 - Łopuszna

2019-11-08

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś - Zastępca Sławomir Hosiawa

Kancelaria Komornicza nr III w Nowym Targu

Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, ul.  Rynek 18/-

tel.: 18 264 32 51, fax: 18 264 32 51, www.komornik-nowytarg.pl,  email: nowy.targ.sadys@komornik.pl

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Nowym Targu 56102034660000910200347328 

Sygn. akt Km 1873/18, Km 1951/18, Km 461/19, Km 462/19, Km 387/19

Nowy Targ, dnia 2019-10-30

 

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowym Targu Maciej Sadyś Zastępca Sławomir Hosiawa zawiadamia, że na  podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 05.12.2019 o godz. 10.30 w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18  odbędzie się                                                                      

                                                           P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

                              NIERUCHOMOŚCI   GRUNTOWEJ    NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

położonej w miejscowości Łopuszna, gm. Nowy Targ powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00062698/5 składającej się z działki ewidencyjnej nr 3979 o powierzchni 928 m2 (0,0928 ha), stanowiącej własność dłużnika: Bulanda Michał.

Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 50 m od Gminnego Ośrodka Kultury, 500 m od kościoła oraz dworu w Łopusznej oraz 900 m od drogi wojewódzkiej nr 969 łączącej Nowy Targ z Nowym Sączem. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezagospodarowane. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ z dnia 13.10.2015 wg ustaleń którego działka nr 3979 została oznaczona jako UT - teren usług, turystyki, rekreacji i sportu. Kształt mocno wydłużony o szer. ok. 4,5 m, prąd w zasięgu, dostęp do drogi polnej. Cechy geometryczne (szerokość) oraz brak wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej powodują, iż nieruchomość nie nadaje się do samodzielnej zabudowy.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  15 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2 100,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 966/18.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                            Zastępca Komornika

                                                                                     Sławomir Hosiawa